preloader
Превъртете към началото
© 2021, Сарис ООД

САРИС ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-0932-C01 по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 25.02.2021г. между САРИС ООД и Министерство на икономиката се подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, с което стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.077-0932-C01 с наименование „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Общият бюджет на проекта е в размер на 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално финансиране. Безвъзмездната помощ по проекта се предоставя с финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Целта на проекта е да осигури оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срок на изпълнение: 3 месеца

Дата: 26.02.2021г.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.077-0932-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от САРИС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.

bg_BGBulgarian