preloader
Превъртете към началото
© 2021, Сарис ООД

Удостоверения за строеж

“Сарис” ООД е регистрирано в Камарата на строителите с удостоверения за следните групи строежи:

  • Първа група: строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
  • Втора група: строежи от транспортната инфраструктура – трета и четвърта категория
  • Трета група: строежи от енергийната инфраструктура – трета категория
  • Четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда – трета категория
  • Пета група – отделни СМР съгласно Националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 Строителство с цифров код.

Първа група

Втора група

Трета група

Четвърта група

Пета група

/Services

Сертификати

Фирмата е сертифицирана съгласно международните стандарти за системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда и системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд, съответно:

bg_BGBulgarian