preloader
Превъртете към началото
© 2021, Сарис ООД

Политика и цени

Oсновна цел на “Сарис” ООД е да предоставяме продукти и услуги с високо качество, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на нашите клиенти.

Нашата мисия е да създадем такива условия на труд при изпълнение на дейността на фирмата, които в най-висока степен да удовлетворяват изискванията на правните и други норми по отношение на здравословните и безопасни условия на труд.

Фирмата гарантира опазването на околната среда, следвайки стриктно спазването на всички нормативни изисквания.

Сарис ООД

Системата за управление на качеството

Ориентиране към клиента

Съзнаваме отговорността си и се стремим да задоволяваме в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички заинтересовани страни, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания.

Лидерство на ръководството

Ръководството съзнава отговорността си за проектирането, внедряването и поддържането на Система за управление на качеството.

Съпричастност на хората

Ръководството се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. Ръководството счита, че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност ръководството се стреми да създаде атмосфера, в която хората са напълно отдадени на постигането на целите на фирмата.

Процесен и системен подход

Създаваните от фирмата продукти са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно.

Непрекъснато подобряване

Основна цел на Системата по качеството, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите и предприемането на ефективни коригиращи и превантивни мерки.

Подход при изработване на решения

Системата за комуникации, управлението на документи и записи по качеството създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуална информация.

Взаимно изгодни отношения с доставчиците

Основавайки се на принципа, че за производство на висококачествен продукт трябва да се вложат висококачествени материали, фирмата избира за свои доставчици водещите производители на съответните материали и оборудване.

/Services

Ръководството се ангажира със следните цели:

 • Поддьржане удовлетвореността на клиентите
 • Непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала
 • Мотивиране на персонала
 • Намаляване на обема на несъответстващия продукт
 • Максимално задоволяване на изискванията на правните и други норми по отношение на здравословните и безопасни условия на труд и управление на околната среда по начин, който минимизира рисковете за целия персонал, подизпълнителите, партньорите, и всички други заинтересовани трети страни
 • Намаляване на степента на риска – да няма работни места и дейности с недопустим риск
 • Недопускане на злополуки и инциденти
 • Работа с екологични и безвредни за здравето на хората суровини, материали, технологии, машини и оборудване, удостоверени със съответен сертификат
 • Намаляване на риска от замърсяване с отпадъци от основната дейност
 • Модернизиране на методите за събиране и временно съхранение на отпадъци чрез въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците до края на 2011 година
 • Осигуряване на нова транспортна и производствена техника, която намалява количеството на отпадъците и замърсяването
bg_BGBulgarian